10:32 2013-02-15 Robert Bielecki "Długa 7 w Powstaniu Warszawskim" II wydanie
"Długa 7 w Powstaniu Warszawskim"
Książka p. Roberta Bieleckiego "Długa 7 w Powstaniu Warszawskim" mieści się w kategorii bogato udokumentowanych „małych powstańczych ojczyzn”, które odegrały znaczącą rolę podczas walk w sierpniu i wrześniu 1944 roku. I wydanie książki ukazało się w 1994 r., wydawcy: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwum Główne Akt Dawnych. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy p. Stanisław Wyganowski w przedmowie określił książkę jako jedną z małych monografii Powstania Warszawskiego.

Książka jest poświęcona wydarzeniom mającym miejsce w sierpniu i na początku września 1944 r. w Pałacu Raczyńskich przy ul. Długiej 7 oraz w jego najbliższym otoczeniu. Pałac Raczyńskich - przedwojenne Ministerstwo Sprawiedliwości - mieszczące się przy ul. Długiej 7, był podczas Powstania obiektem szczególnym. Od pierwszych dni sierpnia 1944 roku w tym rozległym budynku tworzył się batalion „Wigry II”. Potem ulokowano tu Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1, największą tego typu jednostkę w dzielnicy staromiejskiej. Wreszcie, od 13 do 26 sierpnia, znajdowała się tu Komenda Główna Armii Krajowej. Z Długą 7 łączą się też dwie największe staromiejskie tragedie Powstania: eksplozja czołgu-pułapki 13 sierpnia na sąsiedniej ul. Kilińskiego oraz zagłada szpitala, dokonana przez Niemców i Ukraińców 2 września -> patrz I połowa zakładki UZUPEŁNIENIA. Innymi słowy, pałac Raczyńskich - położony w samym sercu Starówki - stał się symbolem mobilizacji sił powstańczych, codziennej walki na barykadach, dowodzenia tą walką i wreszcie tragedii rannych i cywilów, wymordowanych przez wroga.

W szpitalu przy ul. Długiej 7 został zamordowany mój ojciec kpr. pchor. Włodzimierz Wagiński, pseudonim "Konrad" walczący w Powstaniu Warszawskim w batalionie "Łukasiński" - jest wymieniony w książce Benedykta Ziółkowskiego Batalion Armii Krajowej "Łukasiński" . Stąd podjąłem się przygotowania i sfinansowania II wydania książki. II nakład książki nie jest przeznaczony do obrotu komercyjnego, wyłącznym jego przeznaczeniem są darowizny - szczegóły podane są w zakładce Dostępność.

Niniejszy portal jest integralną częścią II wydania książki. Podstawowe funkcje portalu to:
 1. Pielęgnowanie pamięci o Powstaniu Warszawskim.
 2. Wzbudzanie zainteresowania książką i podawanie miejsc gdzie jest dostępna - zakładki: O AUTORZE, FRAGMENTY i DOSTĘPNOŚĆ.
 3. Pełnienie roli centrum informacji - zakładka UZUPEŁNIENIA wraz z zamieszczonym w niej FORMULARZEM. Z definicji informacje szczegółowe będą ograniczone do 2 tragicznych wydarzeń opisanych w książce: wybuch czołgu-pułapki i tragedia w szpitalu przy ul. Długiej 7. Publikowane będą także ogólne i przeglądowe informacje o Powstaniu Warszawskim.
 4. Przekazywanie i wymiana opinii o książce i jej portalu - zakładka OPINIE wraz z zamieszczonym w niej FORMULARZEM.
 5. Sprawdzanie wiedzy dot. treści książki i publikowanych uzupełnień - zakładka TEST wraz z zamieszczonym w niej FORMULARZEM.
Stare Miasto - utwór z płyty "Powstanie Warszawskie" płockiej grupy Lao Che
(umieszczony w portalu za jej zgodą)Stare Miasto - utwór ilustrowany zdjęciami
(aby obejrzeć film ze zdjęciami należy zainstalować Macromedia Flash Player, który można pobrać za darmo z tej strony)

II wydanie to było drukowane na podstawie utworzonej wersji elektronicznej. Technologia stworzenia tej wersji była złożona i pracochłonna.

W II wydaniu przyjęto bardziej czytelny układ i poprawiono wykryte „literówki”, dodatkowo opracowano niniejszy portal internetowy. Jedyne zmiany w treści dotyczyły powtórnego opracowania indeksów nazwisk i pseudonimów występujących w treści książki, obejmujących całość tekstu - stąd zamieszczono je na samym końcu książki.

Strony okładki książki - aby powiększyć należy na nie kliknąć.

Pierwsza część książki zawiera: słowo wstępne, przedmowy do I i II wydania oraz wstęp.

Druga, opisowa część książki składa się z dziewięciu rozdziałów:
 1. Godzina "W"
 2. "Wigry II"
 3. Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny Nr 1
 4. Czołg-pułapka
 5. Komenda Główna Armii Krajowej
 6. Ewakuacja
 7. 2 września
 8. Powrót
 9. Krajobraz po bitwie
Dwa z nich (czwarty i siódmy) są bezpośrednio poświęcone staromiejskim tragediom Powstania.

W trzeciej, "dokumentacyjnej" części książki zamieszczono:
 • Aneksy podające listy imienne rannych, chorych, poległych i zamordowanych powstańców i mieszkańców Starówki oraz listy imienne personelu medycznego szpitali powstańczych,
 • Szkice pomieszczeń Pałacu Raczyńskich,
 • Kilkanaście fotokopii dokumentów,
 • Kilkadziesiąt zdjęć związanych z treścią oraz przedstawiających żołnierzy i personel medyczny,
 • Indeksy nazwisk i pseudonimów występujących w treści książki - opracowano powtórnie dla II wydania,
 • Spis dokumentów - II wydanie.
W czwartej, uzupełniającej części, opracowanej dla II wydania zamieszczono:
 • Indeks oddziałów i pododdziałów,
 • Indeks skrótowców,
 • Informacje o stopniach wojskowych, szkoleniu wojskowym i odznaczeniach,
 • Dodatkowe informacje o czołgu-pułapce,
 • Wspomnienia wojenne i powstańcze.
Zamieszczone w książce uzupełnienia do I wydania są dwojakiego rodzaju:
 • informacje ułatwiające, a niekiedy może nawet umożliwiające zrozumienie treści książki, adresowane zwłaszcza do młodych czytelników. Obejmują one cztery pierwsze pozycje uzupełnień;
 • informacje rozszerzające treść książki. Są to wojenne i powstańcze wspomnienia Aleksandry Cieciury, będącej jedną z uczestniczek tragicznych wydarzeń opisanych w książce. Tego rodzaju informacje będą sukcesywnie publikowane w portalu książki w dziale "Uzupełnienia".

Wszelkie zauważone błędy i nieścisłości oraz uwagi i propozycje dot. zarówno książki, jak i niniejszego portalu proszę kierować na skrzynkę kontaktową.

Powstanie Warszawskie było największą bitwą stoczoną przez wojsko polskie w czasie II wojny światowej: zginęło 10 tys. powstańców, a 7 tys. zaginęło; znaczne straty ponieśli Niemcy - zginęło około 10 tys. żołnierzy, zaginęło około 6 tys., wojska niemieckie straciły 300 czołgów, dział i samochodów pancernych. Liczba ofiar cywilnych w czasie powstania szacowana jest na 120 - 130 tys. Powstanie nie osiągnęło celów ani wojskowych, ani politycznych, ale dla kolejnych pokoleń Polaków stało się symbolem męstwa i determinacji w walce o niepodległość. -> ciąg dalszy

Stąd pamięć o Powstaniu Warszawskim powinna być pielęgnowana. Nie jest to łatwe w dzisiejszych czasach, w których doba staje się coraz krótsza i pełno w niej rozmaitych pułapek, pogoni i stresów. Wpływ na to mają w istotnym stopniu nowe technologie w postaci telefonów komórkowych, emaili i Internetu, które powodują, że często robimy to czego nie musimy robić. Stąd z myślą do wywołania refleksji młodszego pokolenia w portalu zamieszczono szereg linków do teledysków i wierszy o Powstaniu -> patrz II połowa zakładki UZUPEŁNIENIA.

Mam nadzieję, że powtórne wydanie książki dr. Roberta Bieleckiego oraz niniejszy portal internetowy będzie kroplą w kultywowaniu pamięci o Powstaniu Warszawskim.

PS

Proces wydawniczy był wspierany w różnym zakresie przez szereg osób wymienionych w przedmowie do II wydania. Wydanie książki podsumowano podczas spotkania osób szczególnie wspomagających przygotowanie książki.

Słowo wstępne do II wydania książki napisał w lutym 2010 r. Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej pan pułkownik Czesław Cywiński, który w konsekwencji włączył ją do elitarnej "Biblioteki Armii Krajowej". Miałem zaszczyt wręczyć Mu w Warszawie zadedykowany egzemplarz książki podczas przekazywania pierwszej partii książek w siedzibie Związku w gmachu PAST-y przy ul. Zielnej 37. Wybierałem się do Niego na dłuższą rozmowę z propozycjami: zorganizowania konkursu dla młodzieży z tematyki Powstania Warszawskiego, formy i zawartości portalu internetowego Związku Żołnierzy AK oraz kolejnego wydania książki "Długa 7 w Powstaniu Warszawskim". Niestety do spotkania nie doszło ponieważ 10 kwietnia 2010 r., a więc niecałe dwa miesiące później, pan Prezes Czesław Cywiński zginął w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem.

Informacja o książce znalazła się 5 lipca 2010 r. w dziale "Wydawnictwa" portalu "Rok Historii Najnowszej" Ministerstwa Edukacji Narodowej. Został on stworzony dla prezentowania nowoczesnych materiałów edukacyjnych, które mają za zadanie na co dzień wspierać nauczycieli w prowadzeniu zajęć.

11 sierpnia 2010 r. infromacja o niniejszym portalu pojawiła się na stronie startowej portalu "Vademecum Powstania Warszawskiego", a na zakończenie publikacji "Wymordowanie rannych w szpitalu powstańczym na ul. Długiej 7 - 2.09.1944", zamieszczonej w zakładce "EPIZODY I RELACJE" podano link do wersji elektronicznej książki.

Na bazie zawartości zakładki "Uzpełnienia" stworzono "Repozytorium Armii Krajowej" zamieszczone na stronie Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego.

W Repozytorium została umieszczona m.in. postać elektroniczna książki Benedykta Ziółkowskiego Batalion Armii Krajowej Łukasiński w którym walczył w Powstaniu Warszawskim Włodzimierz Wagiński, przygotowana przez jego syna Marka Cieciurę.

Działania Marka Cieciury w powyżej określonym zakresie zostały wyróżnione 7 kwietnia 2011 r. Dyplomem uznania przez Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.Bardzo rozbudowaną i cieszącą się dużym zainteresowanie częścią Repozytorium AK jest dział "Biuletyn Informacyjny Okręgu Wołyńskiego" zawierający także szereg książek w postaci elektronicznej. W uznaniu wkładu w jego stworzenie Markowi Cieciura została przyznana Odznaka honorowa 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowe, wręczona z upoważnienia Prezesa Okręgu Wołyńskiego ŚzŻAK mgr. Tadeusza Wolaka przez Członka Zwyczajnego Okręgu Wołyńskiego p. Kazimierza Czagowca.

Odznaka Dyplom7 marca 2012 Marek Cieciura podczas posiedzenia Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego został odznaczony przez Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej mjr. Stanisława Oleksiaka Odznaczeniem Pamiątkowym "Za zasługi dla ŚZŻAK". W wręczaniu odznaczenia uczestniczył Przewodniczący Rady Fundacji prof. Leszek Żukowski.

Odznaka Dyplom

Odznaka Dyplom
14 lutego 2013 roku Marek Cieciura podczas posiedzenia Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego został odznaczony przez Wiceprezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Jerzego Żelaśkiewicza Odznaką - Wyróżnienim "Za wkład pracy społecznej w Światowym Związku Żołnierzy AK poświęconej etosowi Armii Krajowej". W wręczaniu odznaczenia uczestniczył Przewodniczący Rady Fundacji prof. Leszek Żukowski.

Odznaka DyplomAutorzy portalu:
projekt - Marek Cieciura
wykonanie - Mateusz Cieciura

(rejestracja odwiedzin od 23 maja 2010 roku)
stat4u